Facebook Youtube ePUAP

Zawiadomienie o kontrolach przydomowych kompostowników - Grodzisko gmina Osieczna

Zawiadomienie o kontrolach przydomowych kompostowników - Grodzisko gmina Osieczna

ZAWIADOMIENIE


Zarząd Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego informuje, że w dniach od 23 do 25 października 2023 r., w miejscowości Grodzisko w gminie Osieczna prowadzone będą kontrole przydomowych kompostowników.

Zgodnie z ustawą z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 poz. 1469 ze zm.) Zarząd Związku sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy, w tym kontrolę nieruchomości, których właściciele korzystają ze zwolnienia z części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku z posiadaniem przydomowego kompostownika.

Weryfikacji poddane będzie faktyczne posiadanie kompostownika i kompostowanie w nim bioodpadów. W trakcie kontroli wykonana zostanie dokumentacja fotograficzna. Po przeprowadzonej kontroli sporządzony zostanie protokół.

Właścicielowi nieruchomości, który korzysta ze zwolnienia z tytułu kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, a:
- nie posiada przydomowego kompostownika lub
- nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w przydomowym kompostowniku lub
- uniemożliwia upoważnionej przez Zarząd Komunalnego Związku osobie dokonania oględzin nieruchomości,
wydana zostanie decyzja o utracie prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono niespełnienie przynajmniej jednego z ww. wymagań.

Kontrolę będą prowadzili uprawnieni pracownicy Związku.

                                                                                   

                                                                                                                Przewodniczący Zarządu Związku
                                                                                                                        ~Eugeniusz Karpiński~