Facebook Youtube ePUAP

Deklaracja dostęności Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego

Deklaracja dostępności

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony internetowej Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (kzgrl.pl) .

Data publikacji strony internetowej: 2020-10-30.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-15.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

Treści niedostępne:

część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR),

nie wszystkie dokumenty PDF są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, brak znaczników sekcji nawigacyjnych czy tytułów itp.).

Wyłączenia:

zdjęcia, obrazki oraz pliki PDF zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,

mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 15.03.2023

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Michałowska, kmichalowska@kzgrl.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 65 529 49 34. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Link do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich 

Dostępność architektoniczna:

Budynek jest dostępny dla osób na wózkach inwalidzkich.

W budynku można skorzystać z tłumacza języka migowego (po wcześniejszym umówieniu się na dany dzień i godzinę).

Do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.

Miejsca parkingowe:

Przy budynku znajduje się duży parking z wydzielonymi miejscami parkingowymi dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Wejścia:

Budynek posiada podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Utrudnieniem może być brak rozsuwanych drzwi, co niekiedy wymaga pomocy drugiej osoby.

W holu budynku, po prawej stronie od wejścia umieszczona jest tablica informacyjna KZGRL, której treść wykonana jest w druku o wielkości powiększonej dla osób słabowidzących.

W budynku nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonych dla osób niewidomych i słabowidzących.

Schody, winda, korytarze:

Budynek posiada windę.

Część budynku przeznaczona do obsługi Klientów:

1.      Kierownictwo KZGRL (II piętro)

2.      Sekretariat Zarządu (II piętro)

3.      Biuro Obsługi (I piętro)

4.      Biuro Kadr i Płac (II piętro)

5.      Referat Organizacyjno-Administracyjny (II piętro)

6.      Wydział Finansowo-Księgowy (I piętro)

Toaleta:

Toaleta nie jest dostosowana dla osób na wózkach inwalidzkich.

Ewakuacja:

Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – w trakcie ewakuacji wyznaczone osoby spośród pracowników udzielą pomocy w opuszczeniu budynku osobom ze szczególnymi potrzebami.

Inne informacje:

Uwaga: Istnieje możliwość umówienia spotkania z interesantem na parterze celem załatwienia sprawy i obsługi w dogodny dla niego sposób.

Dodatkowe informacje oraz opis skrótów klawiaturowych

Podmiotowa strona kzgrl.pl została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach.

Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można poruszać się także za pomocą klawiatury poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab).